Thẻ: piano cover

Đáp án của bạn

Kết quả là câu trả lời Có lẽ cuộc đời chính là như vậy Mình vẫn đi trên con đường …