Thẻ: Ứng xử

Ứng xử khi người lạ xúc phạm

‘Chó đen sủa trong nhà’- Mẹo Ứng xử khi người lạ xúc phạm …………………………………………………… ‘Người lạ’ là những người không …